Sở kế hoạch và đầu tư

Danh sách sở kế hoạch đầu tư các tỉnh

Danh sách sở kế hoạch đầu tư các tỉnh

để thuận tiện cho các doanh nghiệp trong quá trình xin giấy phép thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh, thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh…

Sở Kế hoạch và Đầu tư là gì ?

Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị cơ quan chức năng chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Tỉnh hoặc Thành phố trực thuộc Trung ương, có nhiệm vụ hỗ trợ, tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp Tỉnh hay Thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư.
Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực, kế hoạch và đầu tư, chịu sự chỉ đạo và quản lý của Ủy ban nhân dân Tỉnh (hoặc Thành phố), chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra,... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chức năng và nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Một số chức năng là sở kế hoạch và đầu tư đảm nhiệm

 • - Tổng hợp về các kế hoạch, quy hoạch cho sự phát triển kinh tế - xã hội.
 • - Tổ chức và thực hiện, đề xuất các cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
 • - Đầu tư trong và ngoài nước tại địa phương.
 • - Quản lý nguồn ngân sách hỗ trợ phát triển (ODA) và các nguồn viện trợ phi Chính phủ khác tại địa bàn tỉnh.
 • - Thầu, đấu thầu, đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương.
 • - Tổng hợp và thống nhất về quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, công ty trên địa bàn.
 • - Tổ chức và cung ứng những dịch vụ công, thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định pháp luật.

Những nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

► Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 • - Lên bản dự thảo các quy hoạch tổng thể, các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội mỗi năm và 5 năm của tỉnh, phân bổ nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương, xúc tiến đầu tư, cân đối tích lũy và tiêu dùng, vốn đầu tư phát triển, tài chính của tỉnh.
 • - Lên dự thảo chương trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, theo dõi, tổng hợp tình hình theo tháng, quý, 6 tháng, năm để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
 • - Lên dự thảo chương trình, kế hoạch đổi mới phát triển doanh nghiệp, cơ chế quản lý, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 • - Lên dự thảo những quyết định, chỉ thị, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.
 • - Lên dự thảo những văn bản về danh mục đầu tư trong và ngoài nước cho từng kỳ và điều chỉnh khi cần thiết.
 • - Lên dự thảo những văn bản quy phạm pháp luật, quy định tiêu chuẩn chức danh.

► Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 • - Lên dự thảo quyết định, chỉ thị và thực hiện các văn bản pháp luật khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý nhà nước của Sở.
 • - Lên dự thảo việc quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại các tổ chức, đơn vị thuộc Sở theo quy định pháp luật.
 • - Cấp, thu hồi, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo phân cấp.

► Giúp và hỗ trợ cho chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 • - Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
 • - Tổ chức thực hiện những văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

► Về quy hoạch và kế hoạch

 • - Công bố và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi đã được phê duyệt.
 • - Quản lý và điều hành 1 số lĩnh vực thực hiện kế hoạch được giao.
 • - Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phù hợp.
 • - Dự toán ngân sách tỉnh và phân bổ ngân sách cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh.

► Về đầu tư trong và ngoài nước

 • - Chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính, xây dựng kế hoạch và bố trí vốn đầu tư theo ngành và lĩnh vực.
 • - Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn theo quy định của pháp luật.
 • - Tiếp nhận, kiểm tra, thanh tra, giám sát, thẩm định, thẩm tra các dự án đầu tư.
 • - Quản lý hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh, tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch.

► Quản lý vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ

 • - Vận động, thu hút, điều phối quản lý nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ của tỉnh, hướng dẫn xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ, tổng hợp, phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • - Đánh giá thực hiện các chương trình dự án ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị những vấn đề vướng mắc, định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ.

► Về quản lý đấu thầu

 • - Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản về kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu.
 • - Hướng dẫn, theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình theo quy định.

► Về doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh

 • - Thẩm định và chịu trách nhiệm về các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước và tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.
 • - Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký kinh doanh; đăng ký tạm ngừng kinh doanh; cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh,... theo quy định của pháp luật.

► Về kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân

 • - Đầu mối tổng hợp, đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện.
 • - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân.
 • - Đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn.
 • - Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

► Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

► Chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

► Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ .

► Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo,... xử lý theo thẩm quyền.

► Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị, quản lý biên chế, đào tạo, kỷ luật...

► Quản lý tài chính, tài sản được giao.

► Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ.

► Thực hiện những nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.