CÔNG TY LUẬT GIA KHANG Thành lập công ty - Dịch vụ kế toán - Tư vấn thuế

Thành lập chi nhánh - Văn phòng đại diện - Địa điểm kinh doanh

Bạn đang có ý định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh? Nếu như bạn muốn tìm hiểu về thủ tục cũng như dịch vụ đăng ký thành lập chi nhánh - văn phòng đại diện - địa điểm kinh doanh thì tuyệt đối không thể bỏ qua những thông tin hữu ích được chia sẻ ở bên dưới.

1. Chi nhánh - văn phòng đại diện là gì? Địa điểm kinh doanh là gì?

Dựa theo khoản 1, 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, chi nhánh và văn phòng đại diện được định nghĩa như sau:

- Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

- Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

Còn đối với địa điểm kinh doanh, theo khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Doanh nghiệp thành lập phải thông báo địa điểm kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;

- Tên của chi nhánh, văn phòng đại diện được đặt theo đúng quy định tại Điều 40 của Luật Doanh nghiệp;

- Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

- Đã nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

chi nhánh văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh

2. Hồ sơ, thủ tục thành lập chi nhánh - văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

2.1. Đối với thành lập chi nhánh - văn phòng đại diện

- Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh), hồ sơ bao gồm:

+ Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

+ Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

- Trình tự đăng ký:

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh: Người nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của người ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

2.2. Đối với thành lập địa điểm kinh doanh

- Hồ sơ bao gồm:

+ Thông báo lập địa điểm kinh doanh: Trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp thì thông báo địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký. Trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh thì thông báo địa điểm kinh doanh do người đứng đầu chi nhánh ký (Mẫu Phụ lục II-7 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trình tự đăng ký:

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính: Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc qua dịch vụ bưu chính. - Doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh: Người nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của người ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

thành lập địa điểm kinh doanh

3. Thời gian nhận kết quả đăng ký thành lập chi nhánh - văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

3.1. Đối với thành lập chi nhánh - văn phòng đại diện

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản hoặc thông báo qua mạng thông tin điện tử nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

3.2. Đối với thành lập địa điểm kinh doanh

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản hoặc thông báo qua mạng thông tin điện tử nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

4. Chi phí thủ tục thành lập chi nhánh - văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Lệ phí đăng ký thành lập chi nhánh - văn phòng đại diện hoặc địa chỉ kinh doanh là 50.000đ. Trong trường hợp đăng ký online thì sẽ không tốn phí. Tuy nhiên, để hoàn tất hồ sơ thì bạn phải tốn nhiều thời gian và chi phí hơn. Để tiết kiệm, có thể sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh từ Luật Gia Khang cung cấp. Chỉ từ 750.000đ đến 3.500.000đ bạn sẽ được hỗ trợ làm thủ tục từ A đến Z.

Bạn vừa tham khảo xong những thông tin cần thiết về thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh - văn phòng đại diện nước ngoài, địa điểm kinh doanh. Nếu có nhu cầu làm thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh - văn phòng đại diện trong nước và nước ngoài, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, khác tỉnh thì bạn hãy liên hệ cho Luật Gia Khang để được tư vấn cặn kẽ và cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhé!

Bình luận của bạn

Hotline
Hotline:
chat zaloChat với chúng tôi qua zalo
top